Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Με το αίτημα της κυβέρνησης στον ΕΜΣ για νέα χρηματοδήτηση, η Ελλάδα πετιέται στον σκουπιδοφάγο.

 Υπό καθεστώς ενός οιονεί παγκόσμιου κραχ των χρηματαγορών, η κυβέρνηση υπέβαλλε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αίτηση νέας χρηματοδότησης. Αιτείται νέο χρέος για το παλιό. Με την αίτηση αυτή η χώρα υπάγεται πλέον απευθείας στον μόνιμο μηχανισμό ελγχόμενης χρεοκοπίας και διάλυσης.


Ο ΕΜΣ δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ίδρυμα ελεγχόμενης χρεοκοπίας με έδρα το Λουξεμβούργο για τις χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους. Η συνθήκη για τον ΕΜΣ δεν είναι παρά μία συνθήκη χρέους για την προστασία του ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών μελών που οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ όρων και αμετάκλητα», όπως ορίζεται αυτολεξεί στην Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Στην ουσία πρόκειται για το στήσιμο ενός ανεξέλεγκτου οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.


Ας δούμε τι προβλέπει η Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Επιγραμματικά με το άρθρο 32 παρ. 2 της Συνθήκης: «Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.»

Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.»

Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.»

Οι παρ. 5 & 6 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.»

Ενώ οι παρ. 8 & 9 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.»

Μάλιστα στο άρθρο 32 παρ. 8 της Συνθήκης ίδρυσης του ΕΜΣ προβλέπεται: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.»

Με άλλα λόγια ο δανεισμός και οι εγγυήσεις που θα αποσπάσει ο ΕΜΣ από το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό την κηδεμονία του «δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.» Κι έτσι το κράτος οφειλέτης είναι αναγκασμένο να υποστεί ότι έχει αποφασιστεί ερήμην του χωρίς να έχει καν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης ώστε δήθεν να πετύχει τίποτε περιορισμούς, ρυθμίσεις, ελέγχους και μορατόρια στον τρόπο δανεισμού του από τον ΕΜΣ.

Τι γίνεται όταν ο ΕΜΣ εγκρίνει την έναρξη ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος προς την Ελλάδα; Τότε συντάσσεται «με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ μνημόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί.» (άρθρο 13, παρ. 3) Επομένως κάθε νέα χρηματοδότηση, οφείλει να συνοδεύεται από «μνημόνιο κατανόησης», όπως αυτά που μας έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα.

Το καινούργιο είναι  ότι το «ΜΚ [Μνημόνιο Κατανόησης] συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ [Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης], ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ.» (στο ίδιο άρθρο) Δηλαδή αυτή την φορά το Μνημόνιο δεν είναι μια διμερής συμφωνία με το υπό χρηματοδότηση κράτος, όπως είναι η Ελλάδα, απόρροια μιας συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης. Εντάσσεται στη ΣΛΕΕ και στο δίκαιο της ΕΕ.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πώς η εφαρμογή του μνημονίου δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την συμμετοχή της χώρας μας στην «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» Κι επομένως η τήρηση του μνημονίου, εντάσσεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος που «προβλέπει περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της,» προκειμένου να διευκολυνθεί η «συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,» όπως ρητά αναφέρεται στην ερμηνευτική δήλωση του συγκεκριμένου άρθρου.

Γι’ αυτό και η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το ΜΚ εξ ονόματος του ΕΜΣ» (παρ. 4) και επίσης η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ – επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής.» (παρ. 5).


Με άλλα λόγια το κράτος μέλος που δανείζεται απευθείας από τον ΕΜΣ χάνει όχι μόνο την εθνική του κυριαρχία, αλλά την ίδια την κρατική του υπόσταση. Η κυβέρνηση οφείλει "άνευ όρων και αμετάκλητα" να ακολουθεί κατά γράμμα ότι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ. Δηλαδή, με την ένταξή μας στο ΕΜΣ, τελειώσαμε σαν Ελλάδα. Μετατρεπόμαστε σε οικόπεδο υπό εκκαθάριση του μηχανισμού. Κι όλα με αριστερά στην κυβέρνηση.

Independent: Έτοιμη για διάλυση η Ελλάδα – Θα γίνει… τροφή στις πεινασμένες για κέρδη επιχειρήσεις

Independent: Έτοιμη για διάλυση η Ελλάδα – Θα γίνει… τροφή στις πεινασμένες για κέρδη επιχειρήσεις

13/08/2015 - 13:32
Independent: Έτοιμη για διάλυση η Ελλάδα – Θα γίνει… τροφή στις πεινασμένες για κέρδη επιχειρήσεις
Το τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης δεν έχει να κάνει τίποτα με χρέος, αλλά με ένα πείραμα ακραίου καπιταλισμού, που καμία χώρα της Ε.Ε. δεν τόλμησε ποτέ να δοκιμάσει
Για πείραμα ακραίου καπιταλισμού που συντελείται στην Ελλάδα κάνει λόγο ο αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας «Independent», Nick Dearden, ο οποίος σημειώνει ότι ποτέ καμία χώρα δεν τόλμησε να δοκιμάσει και τονίζει ότι η Ελλάδα είναι προς διάλυση, έτοιμη να γίνει τροφή στις πεινασμένες για κέρδη επιχειρήσεις.
Το τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης δεν έχει να κάνει με το χρέος, αλλά αν κοιτάξει κανείς βαθύτερα στο θέμα, θα δει ότι η Ελλάδα είναι προς πώληση και οι εργαζόμενοι, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις της χώρας θα πρέπει να… βγουν από τη μέση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να μεταφέρει περί τα 50 δισ. ευρώ από τα «πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία» σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό υπό τον έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμών, που θα προχωρήσουν στην πώλησή τους.
Αεροδρόμια, λιμάνια, ενεργειακά συστήματα, γη και ακίνητα, όλα πρέπει να φύγουν.
«Πώλησε τα περιουσιακά σου στοιχεία και θα είσαι σε θέση να αποπληρώσεις το χρέος σου», είναι τα επιχειρήματά τους.
Όμως, πουλώντας μια χώρα κερδοφόρα ή δυνητικά κερδοφόρα κρατικά περιουσιακά στοιχεία, τότε καθίσταται λιγότερο ικανή να αποπληρώσει το χρέος της.
Όπως είναι αναμενόμενο, πρώτα στο σφυρί θα βγουν τα κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία: ήδη έχει πωληθεί η εταιρεία εθνικής λοταρίας, ενώ αεροδρόμια που εξυπηρετούν τα νησιά είναι πιθανόν να πωληθούν έναντι μακροπρόθεσμης μίσθωσης σε γερμανική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων.
Το λιμάνι του Πειραιά φαίνεται πιθανό να πωληθεί σε μια κινεζική εταιρεία και εν τω μεταξύ περί τα 490.000 τ.μ. του παραλιακού μετώπου της Κέρκυρας τα έχει «αρπάξει» αμερικανική εταιρεία επενδύσεων.
Μαζί με τις ιδιωτικοποιήσεις, λαμβάνει χώρα ένα ευρύ πρόγραμμα απορρύθμισης που έχει κηρύξει πόλεμο σε εργαζομένους, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις, με τους νόμους της Ελλάδας που προστατεύουν επιχειρήσεις όπως φαρμακεία, φούρνους και βιβλιοπωλεία από τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων, να καταργούνται.
Είναι απίστευτο, σημειώνει ο βρετανός αρθρογράφος, αλλά ζητήθηκε από την Ελλάδα ακόμη να κάνει τους νόμους για το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακές ακόμη πιο φιλελεύθερους και από αυτούς που ισχύουν στη Γερμανία.
Αυτό που πραγματικά λαμβάνει χώρα είναι ένα πείραμα ελεύθερης αγοράς.
Στα εργασιακά, οι συντάξεις θα υποστούν ταχείες περικοπές, ο κατώτατος μισθός θα μειωθεί και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα περιοριστούν σημαντικά, ενώ θα είναι ευκολότερο να γίνουν απολύσεις.
Όλα αυτά είναι ακόμη πιο ακραία απ' ό,τι έχουν εφαρμόσει πολλές από τις χώρες που έχουν δανείσει την Ελλάδα.
Βεβαίως, οι μεταρρυθμίσεις σε ορισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας ίσως να αποτελούν καλή ιδέα και πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος να κάνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις σε φόρους και συντάξεις.
Όμως, τα μέτρα που επιβάλλονται από τους πιστωτές της χώρας δεν αποτελούν μια σειρά λογικές μεταρρυθμίσεις, αλλά η δημιουργία και μικρο-διαχείριση οικονομικών ακραίας «ελεύθερης αγοράς».
Οι ιδιωτικοποιήσεις και η απορρύθμιση ανοίγει στις μεγάλες επιχειρήσεις τον δρόμο να πατήσουν σε περιοχές που ποτέ πριν δεν είχαν πρόσβαση.
Ελπίζεται ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα κέρδη ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως και να παρασχεθεί ένα ακραίο μοντέλο του τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί απ' άκρο σε άκρο στην Ευρώπη.
Αν και αυτό που είναι ακόμη πιο δυσάρεστο από την υποκρισία των ευρωπαίων ηγετών να αναγκάζουν την Ελλάδα να εφαρμόζει πολιτικές που οι ίδιοι δεν έχουν τολμήσει να συζητήσουν καν στις χώρες τους, είναι ο κυνισμός αυτών των ίδιων ηγετών να επιβάλουν πολιτικές που θα ευνοήσουν τις επιχειρήσεις των χωρών τους.
Η ένταση του προγράμματος αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την Ελλάδα θα πρέπει να διαλύσει τυχόν εναπομείνασες αμφιβολίες ότι πρόκειται για μια καλή συγκαλυμμένη, αλλά λανθασμένη προσπάθεια να χειριστούν την κρίση χρέους.
Πρόκειται για μια κυνική προσπάθεια να δημιουργήσουν έναν επιχειρηματικό παράδεισο στη Μεσόγειο, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία…

Μεταφραστική επιμέλεια: Ελένη Κάτσουρα
www.bankingnews.gr
Ελένη Κάτσουρα

Δημοσιογράφος

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΣΚΙΣΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 'ΜΑΚΡΟ' !

 

Ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΣΚΙΣΕ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 'ΜΑΚΡΟ' !

Η Διοίκηση της ελληνικής εταιρείας Σκλαβενίτη ήρε όλα τα υφιστάμενα εμπόδια που είχε ορθώσει η τέως διοίκηση της γερμανικής εταιρείας ΜΑΚΡΟ αποκλείοντας την τοπική κοινωνία να επισκέπτεται για θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς λόγους τον Βυζαντινό Ναό του 12ου αιώνα των Εισοδίων της Θεοτόκου στο κτήμα Τράχωνες.

Σήμερα έγινε συνάντηση, στα γραφεία της ΜΑΚΡΟ, μεταξύ του εκπροσώπου της Επιτροπής Κατοίκων Αλίμου για τους Τράχωνες π. Διονυσίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Σκλαβενίτη κ. Γεράσιμου Σκλαβενίτη, του νέου Γενικού Διευθυντού της εταιρείας ΜΑΚΡΟ και του κ. Δημ. Ζαμπέλη Διευθυντικού στελέχους της εταιρείας Σκλαβενίτη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα πάγια αιτήματα των κατοίκων τα οποία είναι:
1. Να λειτουργεί ο Ναός και κάθε Σάββατο (7-12 π.μ.) για να δίνεται η δυνατότητα του εκκλησιασμού και στους εργαζόμενους.
2. Να επιτρέπεται στους μαθητές σχολείων να επισκέπτονται τον Ναό όποτε τους το επιτρέπουν οι εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις για να υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα ή για να εκκλησιαστούν.
3. Να ξαναρχίσουν τα περιβαλλοντικά μαθήματα και επισκέψεις από το ΚΠΕ Αργυρούπολης στο ανοικτό ρέμα των Τραχώνων που διέρχεται στο κτήμα.

Ο κ. Γεράσιμος Σκλαβενίτης έκρινε δίκαια τα αιτήματά μας και τα απεδέχθη στο σύνολό τους όπως τους τέθηκαν. Μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα μας και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μας δοθούν τα «κλειδιά» του Ναού. Μας πληροφόρησε ότι δεν σκοπεύει να αλλοιώσει το όμορφο καταπράσινο κτήμα με επιχειρηματικές δραστηριότητες και ότι ο «άνθρωπος» και το περιβάλλον είναι στις προτεραιότητες της εταιρείας.
Η εταιρεία Σκλαβενίτη είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που σκέπτεται και πράττει Ελληνικά και Χριστιανικά. Η εταιρεία είναι δίπλα στον πολίτη και το πράττει διακριτικά, διότι όπως φαίνεται τους ενδιαφέρει η ουσία και όχι η προβολή. Ο λαός πρέπει να στηρίζει τις εταιρείες που αφουγκράζονται τις επιθυμίες τους και ικανοποιούν τις ανάγκες του και μια από αυτές είναι η εταιρεία Σκλαβενίτης.
Αύριο Σάββατο στις 7,οο το πρωί θα γίνεται πράξη η απόφαση και θα τελεσθεί θεια λειτουργία στο βυζαντινό εκκλησάκι των Εισοδίων της Θεοτόκου στο κτήμα Τραχώνων, είσοδος από Αρχαίου Θεάτρου.

Η εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αποδεικνύεται μια εταιρεία που αφουγκράζεται τους Έλληνες και που δίνει αξία και σημασία στους υπαλλήλους τους και τις οικογένειές τους ! και όχι μόνο....
Έχει το τσαγανό να πηγαίνει κόντρα σε ότι αρνητικό...κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στους εργαζόμενους ! 
Μπράβο του ! 

Αλλαγές στα διόδια - Ποιοι θα έχουν έκπτωση και ποιοι θα περνούν ελεύθερα

 

Αλλαγές στα διόδια - Ποιοι θα έχουν έκπτωση και ποιοι θα περνούν ελεύθερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Μία σειρά από νέα μέτρα που αφορούν στα διόδια ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (12/08/2015) ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπρίρτζης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. 
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Σπίρτζης οι χρεώσεις των διοδίων θα είναι αναλογικές ανά χλμ. στις Εθνικές Οδούς, ενώ, μάλιστα, όπως ανέφερε για ορισμένες κατηγορίες πολιτών η διέλευση θα είναι δωρεάν.
Οι αλλαγές προκύπτουν από τη συμφωνία του υπουργείου Υποδομών με δύο από τις πέντε κατασκευάστριες κοινοπραξίες, την Ιονία Οδό και τον Ε-65, που εκμεταλλεύονται τα συγκεκριμένα διόδια.
Η συμφωνία με τους δυο από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο υπουργείο Υποδομών.
Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Σπύρος Σπίρτζης, η συμφωνία θα εκτελεστεί άμεσα και περιλαμβάνει:
  • Δωρεάν διελεύσεις από πλευρικούς σταθμούς διοδίων για ενδοδημοτικές μετακινήσεις για τις οποίες δεν υφίστανται εναλλακτικές διαδρομές. Οι δήμοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι οι δήμοι Ωρωπού, Θηβαίων και Ορχομενού
  • Δωρεάν διελεύσεις από όλους τους σταθμούς διοδίων στα οχήματα τα οποία είτε ανήκουν είτε αναγνωρισμένα μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Παροχή επιπλέον εκπτώσεων σε εργαζόμενους χρήστες. Στις 40 διελεύσεις οι πέντε θα είναι δωρεάν. Δηλαδή το 12,5% αυτών των διελεύσεων θα γίνεται ελεύθερα.
  • Αναλογικό σύστημα διοδίων χιλιομετρικής απόστασης. Αυτό το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα της Ιονίας Οδού και του Ε-65
  • Η έναρξη λειτουργίας των πλευρικών διοδίων στη Βαρυμπόμπη και τον Άγιο Στέφανο μετατίθεται για το τέλος του 2018 που θα έχουμε αναλογική χιλιομετρική χρέωση. Οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Κηφισιάς, Αχαρνών και Διονύσου προβλέπεται να διέρχονται δωρεάν όταν λειτουργήσουν οι εν λόγω σταθμοί διοδίων μετά το 2018. Επίσης θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών από τις κοινοπραξίες αν οι δήμοι τούς προσφέρουν υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.


Read more: http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/615043/allages-sta-diodia-poioi-tha-exoyn-ekptosi-kai-poioi-tha-pernoyn-eleythera#ixzz3icooZdgw

Συμπαράσταση και από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημόσια έκκληση Σουλτς στην γερμανική κυβέρνηση για έγκριση της συμφωνίας Σπύρος Γκουτζάνης12/08/201520:16 Εκτύπωση Δημόσια έκκληση Σουλτς στην γερμανική κυβέρνηση για έγκριση της συμφωνίας 15 SHARES FacebookTwitterGoogle+LinkedIn Διαφοροποιείται από τη στάση Σόιμπλε ο γερμανός σοσιαλιστής Μετράει τους συμμάχους της η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις που εξακολουθεί να εκφράζει το Βερολίνο στην συμφωνία στην οποία κατέληξε η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «μετά την πρωινή δήλωση του επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τζιάννι Πιτέλα, ο οποίος καλεί την Άνγκελα Μέρκελ να μην υπονομεύσει τη συμφωνία με την Ελλάδα και ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι προτίθεται να καλέσει δημοσίως την γερμανική κυβέρνηση, την γερμανική Βουλή και το γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να εγκρίνουν τη συμφωνία».

Συμπαράσταση και από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

Δημόσια έκκληση Σουλτς στην γερμανική κυβέρνηση για έγκριση της συμφωνίας

Δημόσια έκκληση Σουλτς στην γερμανική κυβέρνηση για έγκριση της συμφωνίας
 

Διαφοροποιείται από τη στάση Σόιμπλε  ο γερμανός σοσιαλιστής

Μετράει τους συμμάχους της η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις που εξακολουθεί να εκφράζει το Βερολίνο στην συμφωνία στην οποία κατέληξε η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «μετά την πρωινή δήλωση του επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τζιάννι Πιτέλα, ο οποίος καλεί την Άνγκελα Μέρκελ να μην υπονομεύσει τη συμφωνία με την Ελλάδα και ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι προτίθεται να καλέσει δημοσίως την γερμανική κυβέρνηση, την γερμανική Βουλή και το γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να εγκρίνουν τη συμφωνία».

Καταργούνται άμεσα οι πρόωρες συντάξεις - «Μαχαίρι» στις κατώτατες

Καταργούνται άμεσα οι πρόωρες συντάξεις - «Μαχαίρι» στις κατώτατες

 

Στα χέρια του υπ. Εργασίας ο «βηματισμός» για την αύξηση των ορίων ηλικίας - Ανάλογα με τις εισφορές οι συντάξεις για όσους  συνταξιοδοτούνται μετά τις 30.6.2015 - Στο ΕΤΑΑ από 1ης Σεπτεμβρίου όλα τα επικουρικά ταμεία - Αυξάνεται το επιτόκιο για όσους εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Την  άμεση εφαρμογή της κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων - προφανώς μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου - προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές, χωρίς να προσδιορίζεται ο «βηματισμός» αύξησης των ορίων ηλικίας. Το κείμενο επιτρέπει στο Υπουργείο Εργασίας να λάβει την απόφαση για τον πιο «αργό» ή «ακαριαίο» θάνατο των 50αρηδων και των 55αρηδων.Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 5 χρόνια για τους 50άρηδες που θα συνταξιοδοτηθούν φέτος αντί για 6,5 χρόνια που πρότειναν  οι δανειστές.

Ειδικότερα:

- όσοι έβγαιναν στη σύνταξη σε ηλικία 50, 51και 52 ετών να βγουν στα 55 μετά νέα όρια.
- όσοι έβγαιναν στη σύνταξη 53, θα βγουν στα 56,
- όσοι έβγαιναν στα 54 θα πάνε στα 57 κλπ.  

Τα μεταβατικά όρια θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2021, έτσι ώστε από το 2022 και μετά να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή των 62 με 40 έτη ασφάλισης. Πάντως «κερδισμένη» θεωρείται η προστασία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων με επιπλέον μπόνους το οποίο πρέπει να συμφωνήθηκε στη διάρκεια της τελευταίας διαπραγμάτευσης.

Από τα μέτρα δεν θίγονται όσοι συμπληρώνουν  τα απαιτούμενα  έτη ασφάλισης και την απαιτούμενη ηλικία έως την ψήφιση το νόμου (και όχι έως 30 Ιουνίου) καθώς και οι εργαζόμενοι στα βαρέα και οι μητέρες ανάπηρων παιδιών. Στο κείμενο του μνημονίου επισημαίνεται ότι θα επιβαρυνθούν με πέναλτι 16% (μείωση σύνταξης) όσοι αποφασίσουν να βγουν πρόωρα στη σύνταξη (θέσπιση ισχυρών αντικινήτρων).

«Μαχαίρι» στις κατώτατες συντάξεις προβλέπει το μνημόνιο για όσους  συνταξιοδοτούνται μετά τις 30.6.2015 οι οποίοι θα λαμβάνουν σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν καταβάλει. Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους θα λαμβάνουν το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης, που χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Την ίδια ώρα  το μνημόνιο υπενθυμίζει ότι πρέπει να εκδοθούν άμεσα οι εγκύκλιοι για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με βάση την εγγυημένη σύνταξη των 360 ευρώ (ν.3863/2010- Ν. 4334/2015). Υπενθυμίζεται επίσης ότι εγκύκλιοι πρέπει να εκδοθούν και για τις συντάξεις του δημοσίου ενώ αναφέρεται και η αύξηση της παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΠΥ στις συντάξεις που έχει ήδη εφαρμοστεί.

Ωστόσο το κείμενο του μνημονίου επισημαίνει ότι  ακόμα και αν εφαρμοστούν πλήρως οι νόμοι του 2010 και 2012 το ασφαλιστικό σύστημα θα παραμείνει κατακερματισμένο και δαπανηρό. Ως εκ τούτου απαιτούνται επιπλέον μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση 1% συνταξιοδοτικής δαπάνης για το 2015 και 1% για το 2016.

Από  1η Σεπτεμβρίου όλα τα επικουρικά ταμεία (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΑΠΑΣΑ) θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ το οποίο θα εξασφαλίζει από 1/1 2016 την επιβίωσή του ιδίοις πόροις.

Έως τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί οι εξής διατάξεις που θα εφαρμοστούν από  1/1/2016  και προβλέπουν:

- Στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών

- διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα. Οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τον τζίρο υπό τον όρο ότι θα προσδιορίζεται το ύψος των ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών.

- αύξηση  εισφορών του ΟΓΑ

Παράλληλα προβλέπεται:

- Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ έως τον Δεκέμβριο του 2019 και περιορισμό κατά 20% των δικαιούχων ΕΚΑΣ από το Μάρτιο του 2016.

- Παγώνουν στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου 2015 τα κατώτατα όρια των συντάξεων που θα χορηγούνται έως το 2021.

- Εναρμόνιση εισφορών και παροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων.

- Κατάργηση εντός 3 ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και  εναρμόνιση των κανονισμών στα πρότυπα του ΙΚΑ

- Καταργούνται από 31 Οκτωβρίου οι φόροι υπέρ τρίτων. Η περικοπή αντισταθμίζεται με μείωση παροχών η αύξηση εισφορών

- Εναρμονίζονται σταδιακά οι συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο ΟΓΑ ως προς το υπόλοιπο σύστημα κατά αναλογία (τριπλασιασμός του ύψους των εισφορών).

- Λειτουργική ενοποίηση ταμείων έως το τέλος του έτους.

- Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η λειτουργία κοινού «κουμπαρά» προκειμένου τα πιο εύρωστα ταμεία να χρηματοδοτούν τα αδύναμα .

- Προβλέπεται επίσης η ενοποίηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισπρακτικών μηχανισμών έως το τέλος του 2017.

- Απαιτείται η αναπλήρωση των περικοπών των συντάξεων του 2012 (έως τον οκτώβριο του 2015) που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

- Στο μνημόνιο έχει συμφωνηθεί  ότι μπορεί κάποιο μέτρο (π.χ. η μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις) να αντικατασταθεί από «δημοσιονομικά ισοδύναμα» που θα προτείνει η κυβέρνηση.

Τέλος αλλαγές, όπως, διετής αναστολή για την παροχή εγγυήσεων και αύξηση επιτοκίου προβλέπεται για όσους οφειλέτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. 

Η ΑΕΚ το Σάββατο και ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα στην πρεμιέρα της Super League

 

Με τις αναμετρήσεις Καλλονή-Ηρακλής και Πανθρακικός-Αστέρας Τρίπολης σηκώνει αυλαία το πρωτάθλημα της Super League, ενώ Σάββατο παίζει και η ΑΕΚ με τον Πλατανιά. Δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού ν' αγωνιστεί τη Δευτέρα.
Κάψτε 1 Κιλό την Ημέρα
Πως έχασα 10 κιλά σε λιγότερο από 2 εβδομάδες; Δείτε περισσότερα εδώ!
www.organictips.garciniaveda.com
Stream TV Online Free
Create a Favorites List for TV Show Updates w/ TelevisionFanatic™!
www.televisionfanatic.com
Το Σάββατο 22 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα το νέο πρωτάθλημα της Super League και 10 ημέρες πριν από τη σέντρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγωνιστικών.
Η νέα σεζόν αρχίζει με τα παιχνίδια Καλλονή-Ηρακλής και Πανθρακικός-Αστέρας Τρίπολης στις 19:15, ενώ στις 21:30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πλατανιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Την Κυριακή παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη στις 19:15 και ο Ολυμπιακός με τον Πανιώνιο στις 21:30.
Ο Παναθηναϊκός, τέλος, θ' αγωνιστεί τη Δευτέρα. Αυτό μετά το αίτημα που κατέθεσαν οι "πράσινοι" προκειμένου να διευκολυνθούν μετά το ταξίδι τους στο Αζερμπαϊτζάν για την πρώτη αναμέτρηση με την Καμπάλα.

Το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγωνιστικών

1η αγωνιστική
Σάββατο 22 Αυγούστου
19:15 ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
19:15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
21:30 Α.Ε.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Κυριακή 23 Αυγούστού
19:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
19:15 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
19:15 Π.Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ
21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Δευτέρα 24 Αυγούστου
21:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2η αγωνιστική
Σάββατο 29 Αυγούστου
19:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19:15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ
21:30 SKODA ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Κ.
Κυριακή 30 Αυγούστου
19:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
19:15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
21:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ.
Δευτέρα 31 Αυγούστου
21:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
164

ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΕΛΙΟΥ