Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

335 – 

Ἡ Κίνα κατακτᾷ τὸν κόσμο335 – Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

Ἀπάντηση: οἱ Λευκοί. Γιατί; Ἀπάντηση: ἐπειδὴ κάθε εἶδος ὅταν εὑρίσκεται ὑπὸ ἐξαφάνιση ἀντιδρᾷ αὐτομάτως μὲ στόχο τὴν ἐπιβίωσή του. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρακλέους ὑπῆρχε στὴν Πελοπόννησο ὁ λέων τῆς Νεμέας. Σήμερα οἱ λέοντες ἔχουν ἐξαφανισθῆ στὴν Εὐρώπη καὶ ἀντικατασταθῆ μὲ τὰ ἀγριογούρουνα, ἀπὸ τὴν Γαλλία μέχρι τὴν Ἑλλάδα.

Ἐγὼ ὑποστηρίζω τὸν Τρὰμπ ἐπειδὴ ὡς λέων, δηλαδὴ ὡς λευκὸς ὑπὸ ἐξαφάνισιν, διαμηνύει ὅτι θὰ ἀγωνισθῇ γιὰ μὴν ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, οἱ λέοντες (οἱ λευκοί). Ἀγωνίζομαι νὰ μὴν κάνουν τὰ παιδιά μου γάμο μὲ ἀλλα εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἁπλῶς ὡς θέμα ἐπιβιώσεως τοῦ εἴδους.

Βεβαίως ἡ Ὀρθοδοξία στὴν ὁποία ὡς Ἕλλην βασίζω ὅλην τὴν πνευματική μου ὕπαρξη, διδάσκει ὅτι  ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἀπὸ τοὺς λέοντες μέχρι καὶ τὶς ὕαινες, καὶ ὅτι ὁ συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς  ἀπευθύνεται σὲ ὅλες τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις συμπεριφορᾶς τῶν εἰδῶν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, μὲ μόνη προτροπὴ τὴν κάποια γνώση τῆς ἑλληνικῆς .

Βεβαίως γνωρίζω ὅτι οἱ λέοντες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς κατεσπάραξαν ἀνηλεῶς τὶς κουλτοῦρες τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ τὶς ἐκράτησαν γυμνὲς καὶ ἀπροστάτευτες ἐνώπιον τῶν φοβερῶν ὀδόντων τῶν λεόντων. Τὰ ἐγκλήματα τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὅλων τῶν ἰδεολολγιῶν, ξεπερνοῦν σὲ φρίκη τὰ ἐγκλήματα ὅλων  τῶν ἄλλων εἰδῶν το ζωϊκοῦ βασιλείου μὲ ἀποτέλεσμα σύσσωμος ὁ παθὼν Τρίτος Κόσμος τῶν σκούρων, μαύρων καὶ κιτρίνων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ πλανήτου (μόνον οἱ Κινέζοι ἀντιπροσωπεύουν ἑνα δισεκατομμύριο τετρακόσια ἑκατομμύρια κατοίκους!) νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο τοὺς λευκούς, κάτι ἀπαράδεκτο γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ οἰκοσυστήματος.

Ὑποχρέωσίς μου συνεπῶς, ὡς λευκὸς εἶναι νὰ ὑποστηρίξω τὴν πολιτικὴ τοῦ προέδρου Τράμπ, ἰδίως κατὰ τοῦ Ἰσλάμ ποὺ ἄν καὶ ἀποτελουμένου ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ λευκῶν, λόγῳ θύματος τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων, χρησιμοποιεῖ μία ἀκραία έκδοχὴ τῆς θρησκείας του γιὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἀπὸ προσώπου γῆς ἑβραίους καὶ χριστιανοὺς λευκούς. Οἱ λέοντες Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς δὲν εἶναι ἁπλῶς λευκοί. Εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἑλληνογενεῖς.

Ἡ πλημμύρα τῶν ἐκ νότου καὶ ἐξ ἀνατολῆς μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ κριτήρια φυλετικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικά, μὲ ἀλλαγὴ συντάγματος τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας ποὺ νὰ ἀποτρέπουν μικτοὺς φυλετικοὺς γάμους, ὅπως ἀποτρέπονται τὰ ζευγαρώματα μεταξὺ διαφορετικῶν εἰδῶν ζώων τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου.

Τὸ σύστημα τῶν μιλλετίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπέτρεψε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὴν ἐπιβίωση τῆς ὀρθοδοξίας,  τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐπὶ 644 χρόνια (1280-1924), ἐνῷ τὸ ἀμερικανικὸ μέλτινγκ πότ μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια σχεδὸν ἐξηφάνισε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (I am Greek, περιορίζεται νὰ λέγῃ ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς κύριος Smith ποὺ ἔχει ἀποβάλλει μέχρι καὶ τὸ ὄνομά του). Ἐπίσης, τὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα ἐνσωματώσεως καὶ τῶν ἑβραίων στὸ ἐθνοκράτος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κοινοῦ διαβατηρίου, ἐκινδύνευσε νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ἑβραϊσμό, κάτι ποὺ προωθοῦσε μὲ ἔντονα αἰσθήματα ἀνθεβραϊσμοῦ ὁ ἑβραῖος Κὰρλ Μάρξ.  Εὐτυχῶς ὁ εὐρωπαϊκὸς ἀντισημισμὸς ποὺ ἐπανῆλθε στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος ὑπεχρέωσε τὸν Θεόδωρο Χέρτζλ νὰ προωθήσῃ τὴν ἵδρυση κράτους τοὺ Ἰσραήλ.

 Ὁ Χὲρτζλ θὰ ἔδιδε τὴν πρέπουσα ἀπάντηση στὸν Ὀμπάμα σήμερα: Μεταξὺ δημοκρατικοῦ Ἰσραήλ (δηλαδὴ ἰσραηλινοῦ μέλτινγκ πότ) καὶ ἑβραϊκοῦ Ἰσραήλ (χωρὶς Παλαιστινίους) ὁ σιωνισμὸς προτιμᾷ τὸ δεύτερο. Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐγὼ ὡς ἕλλην Χέρτζλ,  διαλαλῶ: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Ἑλλάδος καὶ ὀρθοδόξου (χωρὶς μουσουλμάνους) Ἑλλάδος, ἐπιλέγω τὴν δεύτερη.

Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, καὶ συγκεκριμένα ἡ αὐριανὴ Γαλλία τῆς θηλυκῆς ντὲ Γκὼλ, τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, διαλαλοῦν: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Εὐρώπης καὶ λευκῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης ἐπιλέγουμε τὴν δεύτερη. Γι'αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ὑποστηρίζουμε τὸν Τράμπ.

Δημήτρης Κιτσίκης        

Β.Βιλιάρδος : Η εξουσία Τραμπ και οι γεωοικονομικές της συνέπειες

Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο

 

Ὁ φίλος τοῦ Τσίπρα, μὲ ἀγάπη ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Langley τῆς CIA336 -Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο
Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἔκρηξη τοῦ Ὀμπάμα μετὰ τὴν νίκη τοῦ Τρὰμπ στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ὅταν ἀπεκαλύφθη σὲ ὅλους ὅτι  ὑπῆρξε ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια προεδρίας ὁ ἀχυράνθρωπος τῆς CIA, ἀφοῦ ἐπὶ μῆνες εἶχε μεταμορφωθῆ σὲ χυδαῖο προπαγανδιστὴ τῆς διεφθαρμένης Χίλλαρυ Κλίντον, ὄντας πρόεδρος ἐν ἐνεργείᾳ, ὑπεχρέωσε τοὺς ἀναλυτὲς νὰ ἐνσκύψουν στὸ παρελθόν του.

Πῶς ἕνα μαῦρος, ἔστω καὶ μιγάς, μὲ προέλευση τὴν Κένυα, εἶχε φθάσει στὸν Λευκὸ Οἶκο τὴν στιγμὴ ποὺ πραγματικοὶ μαῦροι ἀγωνιστὲς, ὅπως ὁ Λουμούμπα στὴν Ἀφρική, ὁ Μάρτιν Λούθερ Κὶνγκ καὶ ὁ Μάλκομ Χ στὶς ΗΠΑ εἶχαν ἀγρίως δολοφονηθῆ ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, ἀπὸ μία ἐπίσημη Ἀμερικὴ ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει καθόλου κατευνάσει τὸ μῖσος ποὺ θρέφει κατὰ τῶν μαύρων μὲ τὶς καθημερινὲς δολοφονίες μαύρων ἀμερικανῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀστυνομία.

Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν προήρχετο αὐτὸ τὸ παιδὶ τοῦ λαοῦ, κοινωνικοῦ λειτουργοῦ, ποὺ παρίστανε τὸν ἀγωνιστὴ τῶν δικαίων τῶν μαύρων ἀδελφῶν του, ὁ ὁποῖος μόλις ἐξελέγη τὸ 2008 πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, τὸ διεθνὲς κατεστημένο τοῦ ἐχάρισε τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης, σὲ σημεῖο ποὺ ἐξέπληξε ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο, ὅταν ἐδήλωσε ὅτι δὲν ἐκαταλάβαινε γιατὶ εἶχαν βιασθῆ νὰ τοῦ δώσουν τὸ βραβεῖο προτοῦ καλὰ καλὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία, μὴν ἔχοντας κάνει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο.

Πράγματι, στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2009, ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ Νομπέλ, χαρίζοντάς του τὸ βραβεῖο, τὸ ἐδικαιολόγησε βασιζομένη «στὴν καταπληκτικὴ του προσπάθεια ὑπὲρ τῆς προωθήσεως τῆς διεθνοῦς διπλωματίας καὶ τῆς συνεργασίας τῶν λαῶν»! Δέκα ἡμέρες προτοῦ λάβει τὸ βραβεῖο, ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα εἶχε στείλει 30.000 ἀμερικανοὺς στρατιῶτες γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν πόλεμο στὸ Ἀφγανιστάν, κάνοντάς τον, μὲ τὴν συγκατάθεσή του, «πρόεδρο τοῦ πολέμου», τὸν μόνον πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ποὺ ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια εὑρέθη ἐπὶ κεφαλῆς ἐμπολέμου χώρας. Ἄλλωστε, μόνον 19% τῶν Ἀμερικανῶν ἐθεώρησαν ὅτι τοῦ ἄξιζε τὸ βραβεῖο εἰρήνης.

Ἄς ἐνσκήψουμε λοιπὸν στὴν βιογραφία του. Καὶ τί μαθαίνουμε;

1 – Ὅτι τὸ 1983-1984,  ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα εἰργάσθη ὡς οἰκονομικὸς ἀναλυτὴς τῆς BIC (Business International Corporation), ἑταιρείας παραπέτασμα τῆς CIA. Ὁ πατέρας του, ὁ Κενυάτης Μπάρακ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος (1936-1982) ποὺ ἐσκοτώθη στὸ Ναϊρόμπι σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα εἶχε γνωρίσει τὴν μητέρα του, τὴν Stanley Ann Dunham, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1959,  ὅταν οἱ δύο τους παρηκολούθουν μαθήματα ῥωσικῶν.

2 - Ὅτι ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ἦταν πράκτωρ τῆς CIA, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ ὁποία ἔδρασε μετὰ τὸ ἀμερικανοκίνητο πραξικόπημα τοῦ Σουχάρτο στὴν Ἰνδονησία, τὸ ὁποῖο ἔσφαξε ἕνα ἑκατομμύριο  Ἰνδονησίους  ὡς δῆθεν κομμουνιστές!

3 - Ὅτι ὁ πατέρας του, ὁ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος, ἐστάλη ἀπὸ τὴν Κένυα στὶς ΗΠΑ, ὡς μέρος ὁμάδος Ἀφρικανῶν φοιτητῶν γιὰ νὰ ἐκπαιδευθοῦν στὸν χῶρο τῆς CIA, ὥστε ἐπιστρέφοντας στὴν Ἀφρική, νὰ καταπολεμήσουν τὴν ῥωσικὴ καὶ κινεζικὴ διείσδυση στὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο.

4 - Ὅτι ὁ μελλοντικὸς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὑπῆρξε συνεργὸς τῶν πλέον φοβερῶν ἐγκλημάτων τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του! Ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ὡς πράκτωρ τῆς CIA, ἔγγυος τοῦ Ὀμπάμα, ἐγκατέλειψε τὶς σπουδἐς της στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1960 καὶ μετὰ τὸ διαζύγιό της ὑπανδρεύθη τὸ 1965, τὸν Ἰνδονήσιο ἀξιωματικὸ, πράκτορα τῆς CIA, τὸν Lolo Soeteroποὺ ἐπέστρεψε στὴν Ἰνδονησία, στὶς 20 Ἰουλίου 1965, τρεῖς μῆνες πρὸ τῆς ἀνατροπῆς ἀπὸ τὴν CIA τοῦ προέδρου Σουκάρνο, καὶ προβιβάσθηκε συνταγματάρχης ἀπὸ τὸν σφαγέα Σουχάρτο, παίρνοντας μέρος στὸ πραξικόπημα, κάτι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἀπέκρυψε ἐπιμελῶς κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, τὸ 2008. Τὸ 1967, ὁ Ὀμπάμα μὲ τὴν μητέρα του ἐγκατεστάθησαν στὴν Τζακάρτα τῆς Ἰνδονησίας, στὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ.

5 - Ὅτι ἐνῷ πράκτορες τῆς CIA, ὅπως ἡ οἰκογένεια Κλίντον καὶ οἱ πατὴρ καὶ υἱὸς Bush, ὑπῆρξαν πρόεδροι τῶν ΗΠΑ πρὶν ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, ὁ τελευταῖος προωθήθη ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἦταν μαῦρος ἀλλὰ γιὰ νὰ διορθώσῃ τὰ σπασμένα ἀπὸ τὶς ἀποτυχημένες ἀμερικαν ικὲς εἰσβολὲς στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ. Ἔτσι, κατόπιν ἐντολῆς τῆς CIA, ὁ Ὀμπάμα εἶχε δηλώσει τὸ 2002, ὅτι δὲν ἐνέκρινε τὶς ἐξηγήσεις τῶν Neocons (τῶν Νεοσυντηρητικῶν τοὺ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου) καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, σχετικὰ μὲ τὸ ἀπαραίτητο τῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰράκ, ὄχι διότι ἔλεγαν ψέμματα περὶ δῆθεν πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τοῦ Σαντὰμ, ἀλλὰ διότι μία τέτοια ἐπιχείρηση ἦταν ἀσύμφορη. Εἶπε στὶς 2 Ὀκτωβρίου 2002, στὸ Σικάγο: «Δὲν εἶμαι κατ’ἀρχὰς κατὰ τοῦ πολέμου. Εἶμαι κατὰ ἑνὸς ἡλιθίου πολέμου ποὺ δὲν βασίζεται στὴν λογική, ἀλλὰ στὸ συναίσθημα»

6 – Ὅτι τὸ 2012, ἕνας πρώην πράκτωρ τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς National Security Agency (NSA), ὁ WayneMadsen, σήμερα συνεργάτης τοῦ Russia Today, ἐδημοσίευσε βιβλίο μὲ τίτλο The Manufacturing of a PresidentThe CIAs Insertionof Barack HObamaJr. ιnto the White House”.

Φυσικὰ οἱ μυστικὲς ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες δὲν πρόκειται νὰ χάσουν τὴν ἐπιρροή τους ἐπὶ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἁπλῶς θὰ ἀλλάξουν ἄρδην προσωπικὸ καὶ πολιτικὴ ὑπὸ τὸν Τράμπ, μὲ ῥωσόφιλο προσανατολισμό.


Ἄλλο ὅμως ἁπλὸς πράκτωρ τῆς CIA, ὅπως ὁ Ὀμπάμα, νὰ προωθεῖται γιὰ πρόεδρος καὶ ἄλλο πρόεδρος, κατόπιν ἐκλογῆς του, ὅπως ὁ Τράμπ, νὰ διευθύνῃ τὴν CIA.

Ὅσο γιὰ τὸν Τσίπρα, τοὺς σοσιαλδημοκράτες, τὰ ἑλληνικὰ βοθροκάναλα καὶ τὸ Κολωνάκι τῶν κουλτουριαραίων καὶ τῆς Χίλλαρυ, τῆς ἀπανταχοῦ CIA, μαζὶ μὲ σύσσωμο τὸ καλλιτεχνικὸ Χόλλυγουντ τῆς πνευματικῆς παρακμῆς, αὐτοὶ ἔχασαν τὸν φίλο τους Ὀμπάμα, βορὰ στοὺς...φασιστές!


Δημήτρης Κιτσίκης                                   8 Ἰανουαρίου 2017

Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών


Jan 14, 2017

337  

Ὁ Τρὰμπ εὐλογεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία


Συνέντευξη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, 14 Ἰανουαρίου 2017 

337 – Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών

Ὁ ΙΘ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 1815 μετὰ τὴν τελικὴ πτώση τοῦ Ναπολέοντος. Ὁ Κ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 1914 μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καὶ ὁ ΚΑ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 2017 μὲ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία, ὡς πλανητάρχη τοῦ Τράμπ.

Τὸ 1821 ἀπεσχίσθη ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του ἁπλῆ ἀποικία, διότι ποτέ, μὰ ποτὲ προηγουμένως, οὔτε κατόπιν τῆς κατακτήσεως ἀπὸ τὴν Ῥώμη, οὔτε κατόπιν τῆς ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ ἀνεκήρυξε τοὺς Ἕλληνες εἰδωλολάτρες, οὔτε σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ ὅρος ῥωμαῖος εἶχε ἀντικαταστήσει τὴν ὀνομασία ἕλλην, οὔτε σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ ὅρος ῥωμηὸς ἐφαίνετο νὰ ἀποκόπτῃ τὸν ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, ὁ ἑλληνισμὸς εἶχε κατρακυλήσει στὴν θέση τριτοκοσμικῆς ἀποικίας.

Τὸ 1922 ἀπεσχίσθη ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν καρδιά του, τὴν Ἀνατολία καὶ κατέληξε μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σὲ κλωτσοσκούφι τῆς Εὐρώπης, διοικούμενο ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες μέσῳ ἑνὸς ἀφρικανικοῦ τύπου ἐπάρχου ποὺ ἑδρεύει καὶ σήμερα ἀκόμη στὴν πορνικὴ σουσοῦ τοῦ Κολωνακίου, κατὰ Δημήτρη Ψαθᾶ, τοῦ Ποντίου (1907-1979). Ὁ σημερινὸς ἔπαρχος ὀνομάζεται, ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, κάποιος Παυλόπουλος Προκόπιος.

Τὸ 1962, ἔτος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἤρχισε νὰ ἰσχύῃ ἡ ἀποικιακὴ σύνδεση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορά, πολὺ πρὶν καταλήξουμε στὸν μπιμπικάνθρωπο Σημίτη, ὁ Νῖκος Κιτσίκης (1887-1978), ἔγραφε τὰ ἑξῆς: «Ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς ἐξεγέρσεως τῶν ὑποαναπτύκτων τέως ἀποικιακῶν λαῶν, ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη συνεσπειρώθη εἰς οἰκονομικὸν καὶ πολιτικὸν σύνολον. Τὰ κράτη της τὸ ἕν μετὰ τὸ ἄλλο ἔχασαν τὰς ἀποικίας των. Τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἀποικιοκρατίας κατέρρευσε καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνεζήτησαν, μὲ τὴν ἕνωσιν, διεύρυνσιν τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου μέσα εἰς τὴν Εὐρώπην, ὑπὸ τὴν μορφὴν τῆς συνδέσεως ὑποαναπτύκτων γεωργικῶν χωρῶν μὲ τὴν Κοινὴν Ἀγοράν, ὡς ἀντιστάσθμισμα τῶν ὑπερποντίων ἀπολεσθεισῶν ἀποικιῶν. Πρώτη ἐκ τῶν τελευταίων ἀποικιῶν ἀποκτηθεῖσα διὰ τῆς συνδέσεως, ὑπῆρξεν ἡ Ἑλλάς»

Πῶς ἔγινε ὁ ὑπέρλαμπρος πολιτισμὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ νὰ κτυπηθῇ μανιωδῶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοῦ χρεωστοῦν τὴν πνευματική τους ὕπαρξη; Τὴν ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Νίτσε, γράφοντας στὸ βιβλίο του, Ἡ Γέννηση τῆς Τραγωδίας (1872), «ἀποδεδειγμένα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἐξελίξεώς του ὁ δυτικοευρωπαϊκὸς πολιτισμὸς προσεπάθησε νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες...μία ὀργὴ ποτισμένη μὲ μῖσος ξεσπᾷ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καὶ ἀλαζονικοῦ ἔθνους, ποὺ εἶχε τὸ νεῦρο νὰ ὀνομάσῃ βαρβαρικὰ ὅτι δὲν εἶχε δημιουργηθῆ στὸ ἔδαφός του».

Τέτοιος ἦτο ὁ Γκομπινώ (1816-1882), ποὺ ὑπηρέτησε ὡς διπλωμάτης στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ ὁποῖος  εἶχε αὐτὴν τὴν ὑπέρμετρη ἀγάπη γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ ἐκφράζουν σήμερα μερικοὶ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν διαπιστώνοντας τὴν κατάντια τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἀγάπη ποὺ μετεσχιματίζετο σὲ μῖσος, ἐνῷ  τὰ πλέον εὐτυχισμένα χρόνια τῆς ζωῆς του τὰ εἶχε περάσει στὴν Ἀθήνα, παρέα μὲ τὶς ἀδελφὲς τῆς οἰκογενείας Δραγούμη.

Τὸ 1998, στὴν αὐγὴ τοῦ παρόντος αἰῶνος ἔγραψα στὸ περιοδικό μου Ἐνδιάμεση Περιοχή (Φθινοπώρου 1998, τεῦχος 9): «Ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ». Καὶ ἰδού, ἔρχεται σήμερα ὁ Τράμπ, τῆς βαρβαρικῆς Δύσεως, καὶ συμμαχεῖ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἐνδιάμεση Περιοχή, μέσῳ τῆς ῥωσικῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ νὰ ἀναγείρῃ τεῖχος κατὰ τῆς κινεζικῆς πλημμυρίδος, τοῦ μόνου πολιτισμοῦ ποὺ δύναται νὰ ἀνταγωνισθῇ τὸν ἑλληνικὸ καὶ ποὺ σίγουρα θὰ εἶχε ἐπιβληθῆ ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου μέσῳ τῶν ἀπάτριδων τραπεζῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὸν ἀντίπαλο ἑλληνισμὸ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τοῦ σινισμοῦ.

Διότι ὁ Τράμπ εἶναι ἐκπρόσωπος τῶν δυτικῶν ἐργολάβων, συνεχιστῶν τῶν κτιστῶν τῶν γοτθικῶν καθεδρικῶν ναῶν τοῦ Μεσαίωνος, ποὺ ἐπέδραμον ὡς φράγκοι σταυροφόροι κατὰ τοῦ Βυζαντίου μὲ ἀπέραντη ζηλοτυπία κατὰ τῶν ἀνωτέρων τους Ἑλλήνων, ποὺ ἐνώπιον τῆς πρὸς δυσμᾶς ἐλεύσεως τοῦ Ἰσλάμ, ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀντιγράψουν, μέσῳ τῆς ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως, ἔστω καὶ ἄγαρμπα, τὴν ἑλληνικὴ θεόπνευστη δημιουργικὴ πνοή, καὶ νὰ θωρακίσουν τὴν βαρβαρικὴ Δύση μὲ ἑλληνικὸ πασπάλισμα, κατὰ τῆς ἰσλαμικῆς καταιγίδος.

Καὶ σήμερα, ἐνώπιον τῆς προβλεπομένης συμμαχίας τοῦ κινεζικοῦ γίγαντος μὲ τὸν ἰσλαμικὸ φανατισμό, κατὰ τῆς ἀμερικανορωσικῆς σταυροφορίας μὲ συμμάχους τοὺς φράγκους ντεγκωλλικοὺς τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ τοὺς πολιτισμένους Πέρσες, ἐτοιμάζεται ἡ μάχη τῶν μαχῶν ποὺ θὰ καταλήξῃ στὸ τέλος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου μίας γενεᾶς, ἡ ὁποία εἶχε ξεκινήσει τὸ 1999 μὲ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, στὴν συμπαντικὴ ἑκατόμβη, ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας θὰ ξανακτισθῇ ὁ κόσμος μὲ βάση τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἀκόμα καὶ ὁ ἡττημένος σινισμὸς θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ προσκυνήσῃ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ θὰ τοῦ ἐπιβάλῃ ἡ βαρβαρικὴ Δύση. Διότι ἄλλη μοναδικὴ λύση θὰ εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν λιθίνη ἐποχή.

 Μὲ τὰ μιάσματα ποὺ θὰ ἀφήσῃ, ἐν μέσῳ  τῶν ἀναθυμιάσεων τῶν πυρηνικῶν μαχῶν ὁ πλανητικὸς πόλεμος, θὰ κείτωνται καὶ οἱ γραικύλοι, οἱ πυγμαῖοι αὐτοὶ ποὺ εἶχαν τολμήσει νὰ ἐπικαλεσθοῦν ὡς προγόνους των τοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου καὶ εἶχαν συλήσει τὰ ἅγια χώματα τῆς Ἑλλάδος.

Στὴν τελικὴ ἐπικράτηση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐπὶ τοῦ σινισμοῦ καθοριστικὸ ῥόλο παίζει ἡ ἐδαφικὴ μηδαμινότης τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ καταβολῆς Ὁμήρου. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἕνα τεράστιος ἐγκέφαλος μέσα σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ σῶμα ἐνῷ δύναται μὲν ὁ σινισμὸς νὰ εἶναι ἐγκέφαλος ἀντιστοίχων διαστάσεων ἀλλὰ ἐγκλωβισμένος σὲ τεράστιο ἐδαφικὸ σῶμα ποὺ χρειάζεται μεγάλη ὑλικὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ. Ἀποτέλεσμα, ὁ ἑλληνισμὸς πετᾷ στὸ διάστημα ὡς λεπτοσώματος ἄγγελος ἐνῷ ὁ σινισμός, ὡς δεινόσαυρος, γιὰ νὰ ἀπογειωθῇ χρειάζεται τεραστία ὑλικὴ τροφή.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Ἰανουαρίου 2017

Ὕποσημειώσεις:

1) Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἀντικαθιστᾷ τὴν ῥωμαίϊκη καὶκινεζικὴ ἔννοια τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ παρελθόντος.Τὴν παγκοσμιοποίηση προσεπάθησαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ διεθνιστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ ὥς καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ.Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μία μεταβατικὴ θέση ἐξασφαλίσεως τῆς διαφορετικότητος ποὺ μία ἀλόγιστη παγκοσμιοποίηση θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιφέρῃ καταστρέφοντας τὸν πλοῦτο τῶν διαφορετικῶν κουλτουρῶν.Ἀλλὰ ἕνας ἑνοποιημένος πλανήτης ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση χρειάζεται ἕναν παγκόσμιο πολιτισμὸ καὶ μία παγκοσμία πολιτισμικὴ γλῶσσα. Αὐτὸ προσφέρουν μόνον ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ὁ κινεζοκεντρισμός. Μία νίκη τῶν τραμπικῶν ΗΠΑ ἐπὶ τῆς Κίνας ὑποχρεωτικὰ θὰ ἀναδείξη τὸν ἑλληνοκεντρισμό (θεωρία Κιτσίκη), πέραν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

2) Ἡ Νούλαντ εἶναι ὄργανο τῆς CIA τῶν τραπεζῶν τῆς ἀντιρωσικῆς παρατάξεως τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ποὺ ἔπαιξε τὸν γνωστὸ ῥόλο στὴν Οὐκρανία. Θὰ παραμερισθῇ μὲ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου νέα τραμπικὴ φιλορωσικὴ CIA τῶν ἐργολάβων. Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο παρατάξεις εἶναι φιλοϊσραηλινές, καὶ μάλιστα αὐτὴν τοῦ Τρὰμπ περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν παράταξη τοῦ Ὀμπάμα.Δημήτρης Κιτσίκης

3) Διευκρίνιση: Ὁ ὅρος ἑλληνοκεντρισμὸς χρησιμοποιεῖται γενικὰ, ὡς ἁπλῆ προσήλωση πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ συγχέεται συχνὰ μὲ τὸν ἐθνικισμό. Ἄν καὶ ἀναγνωρίζω τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐθνικισμοῦ ὡς ἰδεολογικὸ ὅπλο μίας χώρας στὸν ἀγῶνα της γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ κιτσικικὴ ἔννοια τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ δὲν εἶναι ἔννοια παράλληλη μὲ αὐτὴν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀλλὰ ἀντίθετη.
Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμός, ἀκόμη καὶ ἐὰν εἶναι σωβινιστικός, συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἑκατοντάδων ἄλλων ἐθνικισμῶν τοῦ πλανήτου καὶ τὸν περιορίζει ἐδαφικά, ὅσο ἐκτεταμένη καὶ νὰ θέλουμε τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως ὁ ἑλληνοκεντρισμός μου πρεσβεύει ὅτι σύμπαν ἴσον ἑλληνισμός καὶ συνεπῶς εἶναι χωρὶς σύνορα καὶ εἶναι μοναδικός.Εἶναι ἡ ἀπαραίτητη ἀξία γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ τὸ σύμπαν. Δημήτρης Κιτσίκης

4) Ὁ πρόεδρος Μάο ἔλεγε  πὼς ἕνας πυρηνικὸς πόλεμος θὰ κατέστρεφε τὸν πλανήτη ἦταν παραπληροφόρηση καὶ ἐδήλωνε πὼς ἦταν ἔτοιμος νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕναν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἡ Κίνα θὰ ἐπεβίωνε, μὲ τεράστιες βεβαίως ἀπώλειες, ἴσως τοῦ ἡμίσεως, ἀκόμη καὶ τῶν δύο τρίτων τοῦ πληθυσμοῦ της. Καὶ στὸ παρελθόν ὅμως, ἔλεγε, τέτοιες ἑκατόμβες μὲ ἄλλα συμβατικὰ ὅπλα ἦσαν γεγονός. Ἐγὼ εἶχα συμφωνήσει μαζί του καὶ σήμερα ἀκόμη συμφωνῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

Η πρώτη ομιλία Τραμπ: Θα κάνουμε ξανά την Αμερική ισχυρή και σπουδαία - ΒΙΝΤΕΟ

   

Πρώτη καταχώρηση: 20/01/2017 - 19:44
Τελευταία δημοσίευση: 19:44Διεθνή
Η πρώτη ομιλία Τραμπ: Θα κάνουμε ξανά την Αμερική ισχυρή και σπουδαία - ΒΙΝΤΕΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του αμέσως μετά την ορκωμοσία του, τόνισε ότι οι Αμερικανοί μπορούν τώρα να πάρουν μέρος στην εθνική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας, προς όφελος όλων.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα και την σύζυγό του Μισέλ για την ευγενική βοήθεια που προσέφεραν κατά τη μεταβίβαση της εξουσίας, σημειώνοντας πως επέδειξαν «μεγαλοπρέπεια».
Ο Τραμπ τόνισε ότι θα δώσει πίσω στους πολίτες την εξουσία που μέχρι πρότινος νεμόταν μόνο η Ουάσιγκτον. Για πολύ καιρό οι πολιτικοί ευημερούσαν, επισήμανε, ωστόσο θέσεις εργασίας χάνονταν και εργοστάσια έκλειναν.
Ο νέος επικεφαλής του αμερικανικού κράτους μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι τώρα με το νέο όραμά του, η Αμερική θα είναι πρώτη.
«Θα ξανακάνουμε την Αμερική ισχυρή και σπουδαία και πάλι» είπε.
Δείτε την ομιλία του νέου προέδρου των ΗΠΑ: 
Διαβάστε επίσης:

Πολλές συλλήψεις στην Ουάσινγκτον μετά τα επεισόδια – ΒΙΝΤΕΟ

H ορκωμοσία του Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ομπάμα ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για το μέλλον - ΒΙΝΤΕΟ


EKTAKTO: Η Σερβία πήρε πίσω την αναγνώριση των Σκοπίων ως «Μακεδονία» σε πολυμερές επίπεδο

 EKTAKTO: Η Σερβία πήρε πίσω την αναγνώριση των Σκοπίων ως «Μακεδονία» σε πολυμερές επίπεδο

Φαίνεται ότι τα πράγματα τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς στα Βαλκάνια, καθώς υπάρχει διπλωματικό επεισόδιο Σερβίας-Σκοπίων γιατί εμφανίστηκαν πινακίδες στους αυτοκινητοδρόμους της Σερβίας με το όνομα «FYROM»! Πρόκειται για στροφή 360 μοιρών στην εξωτερική πολιτική της Σερβίας και κίνηση καλής θέλησης προς την Ελλάδα! Στην ουσία παίρνει πίσω την αναγνώριση των Σκοπίων με το «συνταγματικό» -κατ αυτούς- όνομα!
Πρακτικά η Σερβία βάζει στο ίδιο τραπέζι Κόσοβο και Σκόπια και απαιτεί την διάλυση των δύο τεχνητών κρατιδίων!
Το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων έστειλε διάβημα διαμαρτυρίας στην Σερβία για τις πινακίδες που εμφανίστηκαν σαν «μανιτάρια» στους σερβικούς αυτοκινητοδρόμους!
Η αντίδραση προήλθε από την εμφάνιση πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους της Σερβίας προς τα Σκόπια που τα αναφέρουν ως “FYROM” δηλαδή στη σερβική γλώσσα “БЈРМ”.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ των Σκοπίων:
Η χρήση αυτού του όρου, και όχι του συνταγματικού ονόματος της «Μακεδονίας», «βρίσκεται σε αντίθεση με τις καθιερωμένες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Σκοπίων και Σερβίας».
«Αυτή η ανακολουθία πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόκληση προσβάλλει τα συναισθήματα των πολιτών του νοτιου σλαβικού κράτους και δεν συνάδει με την καλή γειτονία. Η ακατάλληλη και ασεβής ονομασία είναι καταχρηστική μεταξύ των γειτόνων»!
Υπενθυμίζουμε ότι πριν μέρες όπως είχαμε αναφέρει στο άρθρο μας  Η συγγνώμη της Σερβίας προς την Ελλάδα και το κάλεσμα ένταξης στη νέα συμμαχία! ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας είχε δηλώσει ότι η Σερβία έκανε λάθος που αναγνώρισε τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα.
«Η Σερβία έκανε έναν μεγάλο λάθος» τόνισε.
Η Ευρώπη και όλος ο κόσμος χρησιμοποιούν για τα Σκόπια το όνομα FYROM και εμείς χτυπήσαμε χαστούκι στους συνάδελφούς μας Έλληνες και τώρα περιμένουν την Ελλάδα να αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο και την FYROM, μια αναγνώριση που προσβάλλει τους Έλληνες και αυτοί (οι Σκοπιανοί) ψηφίζουν πάντα υπέρ του Κοσσυφοπεδίου. Πρέπει να παραδεχθώ ότι είμαστε ανόητοι (будали)», είχε δηλώσει ο Ντάσιτς.
Πρόσθεσε ότι το Βελιγράδι στις διμερείς σχέσεις με τα Σκόπια θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα τους, αλλά  θα χρησιμοποιεί το όνομα που χρησιμοποιεί η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή FYROM (БЈРМ).
Να τονίσουμε ότι πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2017 μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας υπεγράφη στο Βελιγράδι.
Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, ταξίαρχος Μιλτιάδης Γρυλλάκης και τη Σερβία ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Στρατιωτικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας της Σερβίας, πλοίαρχος Milan Konjikovac.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν ασκήσεις ειδικών δυνάμεων και συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις εκτέλεσης επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης.

Inauguration 2017 LIVE: Trump sworn into office

Inauguration 2017 LIVE: Trump sworn into office

Γ.Αντετοκούνμπο: «Θα παίξω για όλους τους Έλληνες στο All Star Game»

 

Δεν σταματάει να τιμάει την χώρα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε σαν άνθρωπος και μπασκετμπολίστας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και με μήνυμά του στο twitter αποκλειστικά για τους Έλληνες, που συμμετείχαν στην ψηφοφορία του All Star Game και ..τον έστειλαν στην βασική πεντάδα της Ανατολής, ο Greek Freak λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη καθώς το μεγάλο του όνειρο έγινε πραγματικότητα.
 
Αναλυτικά ο Γιάννης έγραψε: «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον καθένα από σας ξεχωριστά για τη στήριξή σας όλες αυτές τις μέρες. Συμμετείχατε όλοι ενεργά σ' ένα όνειρό μου και με βοηθήσατε να κάνω πραγματικότητα... Το εκτιμάω απίστευτα πολύ!Να είστε σίγουροι πως θα παίξω και για σας στο All Star Game! Ευχαριστώ Ελλάδα».

Το πιο αχάριστο κράτος του πλανήτη

 

Print Friendly
.
73
Το 2017 θα είναι αναμφίβολα το έτος του προέδρου Trump – ο οποίος φαίνεται πολύ πιο γρήγορος στις αποφάσεις, καθώς επίσης στις δηλώσεις του, από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη. Ενδεχομένως δε να σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της ηγεμονίας της Γερμανίας στην Ευρώπη, εάν όχι τη διάλυση της Ευρωζώνης – μία πιθανότητα που έχει αυξηθεί σημαντικά, μετά το βρετανικό δημοψήφισμα, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις της νέας πρωθυπουργού.
Η χώρα βέβαια που αντέδρασε περισσότερο ήταν η Γερμανία, η οποία φοβάται τις ενέργειες του Αμερικανού – εύλογα φυσικά, αφού ο κ. Trumpέχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά την πολιτική που εφαρμόζει η καγκελάριος (μερκαντιλισμός).
Η αναφορά της δε στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), όσον αφορά την πρόθεση των Η.Π.Α. να επιβάλλουν δασμούς, είναι κάτι περισσότερο από ανόητη – αφού, σύμφωνα με τον ΠΟΕ, η Γερμανία λειτουργεί παράνομα απέναντι στις Η.Π.Α., λόγω των εμπορικών της πλεονασμάτων, τα οποία υπερβαίνουν τα 60 δις € μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράνομη είναι επίσης η συμπεριφορά της απέναντι στους εταίρους της στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, για τον ίδιο λόγο – ενώ ο κ. Trump είναι ασφαλώς υποχρεωμένος να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα της χώρας του, το οποίο έχει εκτοξευθεί στα 800 δις $ ετησίως. Ειδικότερα, από το άρθρο XII της συμφωνίας της GATT που υπεγράφη το 1947, φαίνεται καθαρά πως τα εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας είναι παράνομα – αφού αναφέρονται σε ελεύθερη μετάφραση τα εξής:
«Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος μπορεί, για να εξασφαλίσει την εξωτερική χρηματοπιστωτική του θέση και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του, να περιορίσει τις εισαγωγές του… Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την υποχρέωση, κατά την εκτέλεση των εγχωρίων πολιτικών τους, να λαμβάνουν δεόντως υπ’ όψιν τους την ανάγκη για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών τους, σε υγιή και συνεχή βάση, για να αποφεύγουν μία αντιοικονομική απασχόληση των οικονομικών τους πόρων. Αναγνωρίζουν δε ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι επιθυμητό, κατά το μέτρο του δυνατού, να υιοθετούν μέτρα που ενισχύουν το διεθνές εμπόριο, αντί να το περιορίζουν» (*).
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η Γερμανία, η οποία έχει συνυπογράψει τη συμφωνία, θα έπρεπε να παίρνει μόνη της μέτρα, για να εξισορροπεί το εμπορικό της ισοζύγιο – κυρίως να αυξάνει τις εισαγωγές της προωθώντας τα ξένα προϊόντα στην αγορά της, επειδή αυτό ακριβώς ενισχύει το εξωτερικό εμπόριο και δεν το περιορίζει.
Αφού όμως δεν το κάνει, τότε είναι υποχρεωμένες οι άλλες χώρες να φροντίσουν είτε την υποχρεώσουν, είτε να επιβάλλουν εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα της – οπότε σωστά το ανέφερε ο κ. Trump, ενώ είναι ανόητες εκείνες οι χώρες της ΕΕ και της Ευρωζώνης που δεν το κάνουν.
Συνεχίζοντας, το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα κυρώσεις στη Γερμανία εκ μέρους του ΠΟΕ οφείλεται στο ότι, το μισθολογικό, τιμολογιακό και νομισματικό «dumping» που εφαρμόζει είναι καλά κρυμμένο πίσω από το προστατευτικό τείχος της νομισματικής ένωσης. Εν τούτοις, όπως συμβαίνει πάντοτε, η παρανομία δεν τιμωρείται όσο δεν υπάρχει κατήγορος – κάτι που όμως φαίνεται να αλλάζει, μετά την ανάληψη της αμερικανικής κυβέρνησης από τον κ. Trump.
Εκτός αυτού, οι κανόνες του ΠΟΕ όσον αφορά το τιμολογιακό «antidumping», αφορούν κυρίως την απαγόρευση της πώλησης εμπορευμάτων κάτω από το κόστος παραγωγής τους – κάτι που δεν ισχύει εντός της Γερμανίας, η οποία βρίσκει επί πλέον τρόπους να πριμοδοτεί τις εξαγωγικές της επιχειρήσεις κρυφά (άρθρο).
Έχει δε συχνά το θράσος να παραπονιέται για τα εμπόδια που τοποθετούν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της οι τρίτες χώρες, όταν η ίδια υιοθετεί πολύ περισσότερα – είτε έμμεσα, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούν τις δικές της προδιαγραφές κοκ., είτε άμεσα όπως στο παράδειγμα της Κίνας
Εν προκειμένω σχεδιάζει μέσω της ΕΕ την αύξηση των δασμών για τις κινεζικές εισαγωγές ατσαλιού από το 20% στο 265% – δήθεν για τη διάσωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ατσαλιού, καθώς επίσης για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού!
Ολοκληρώνοντας η Γερμανία, η οποία διενέργησε δύο παγκοσμίους πολέμους, αιματοκύλισε την Ευρώπη, «γαλούχησε» το ναζισμό και δρομολόγησε το Ολοκαύτωμα, όπου αντί να τιμωρηθεί της χαρίστηκε το 50% των χρεών της, η πληρωμή των υπολοίπων με ρήτρα ανάπτυξης, καθώς επίσης ένα σχέδιο Μάρσαλ, ενώ της επετράπη να ενωθεί ξανά, έχει το θράσος να κατηγορεί τις Η.Π.Α. για προστατευτισμό και αυταρχική συμπεριφορά – εκείνη τη χώρα δηλαδή που κυριολεκτικά της χάρισε τα πάντα, χωρίς ουσιαστικά κανένα αντάλλαγμα.
Προφανώς λοιπόν πρόκειται για το πιο αχάριστο κράτος του πλανήτη, χωρίς απολύτως καμία διάθεση υπερβολής – για μία χώρα που δεν διστάζει να εκμεταλλευθεί τους πάντες και τα πάντα, για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο τα δικά της συμφέροντα.
Κλείνοντας ακολουθεί ένας μικρός κατάλογος με τις δηλώσεις του προέδρου Trump για διάφορες χώρες – από τις οποίες μπορεί να διαπιστώσει κανείς τις προθέσεις του (υπενθυμίζουμε πως η Ταιβάν είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Κίνας, ενώ οι Η.Π.Α. δεν διατηρούσαν διπλωματικές επαφές τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, λόγω σεβασμού προς την Κίνα).
186
.
(*) Ο κανονισμός ΧΙΙ της GATT στα αγγλικά: «… any contracting party, in order to safeguard its external financial position and its balance of payments, may restrict the quantity or value of merchandise permitted to be imported… Contracting parties undertake, in carrying out their domestic policies, to pay due regard to the need for maintaining or restoring equilibrium in their balance of payments on a sound and lasting basis and to the desirability of avoiding an uneconomic employment of productive resources. They recognize that, in order to achieve these ends, it is desirable so far as possible to adopt measures which expand rather than contract international trade. Article XII*: Restrictions to Safeguard the Balance of Payments (3 a)»

ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΕΛΙΟΥ