Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

335 – 

Ἡ Κίνα κατακτᾷ τὸν κόσμο335 – Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

Ἀπάντηση: οἱ Λευκοί. Γιατί; Ἀπάντηση: ἐπειδὴ κάθε εἶδος ὅταν εὑρίσκεται ὑπὸ ἐξαφάνιση ἀντιδρᾷ αὐτομάτως μὲ στόχο τὴν ἐπιβίωσή του. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρακλέους ὑπῆρχε στὴν Πελοπόννησο ὁ λέων τῆς Νεμέας. Σήμερα οἱ λέοντες ἔχουν ἐξαφανισθῆ στὴν Εὐρώπη καὶ ἀντικατασταθῆ μὲ τὰ ἀγριογούρουνα, ἀπὸ τὴν Γαλλία μέχρι τὴν Ἑλλάδα.

Ἐγὼ ὑποστηρίζω τὸν Τρὰμπ ἐπειδὴ ὡς λέων, δηλαδὴ ὡς λευκὸς ὑπὸ ἐξαφάνισιν, διαμηνύει ὅτι θὰ ἀγωνισθῇ γιὰ μὴν ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, οἱ λέοντες (οἱ λευκοί). Ἀγωνίζομαι νὰ μὴν κάνουν τὰ παιδιά μου γάμο μὲ ἀλλα εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἁπλῶς ὡς θέμα ἐπιβιώσεως τοῦ εἴδους.

Βεβαίως ἡ Ὀρθοδοξία στὴν ὁποία ὡς Ἕλλην βασίζω ὅλην τὴν πνευματική μου ὕπαρξη, διδάσκει ὅτι  ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἀπὸ τοὺς λέοντες μέχρι καὶ τὶς ὕαινες, καὶ ὅτι ὁ συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς  ἀπευθύνεται σὲ ὅλες τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις συμπεριφορᾶς τῶν εἰδῶν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, μὲ μόνη προτροπὴ τὴν κάποια γνώση τῆς ἑλληνικῆς .

Βεβαίως γνωρίζω ὅτι οἱ λέοντες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς κατεσπάραξαν ἀνηλεῶς τὶς κουλτοῦρες τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ τὶς ἐκράτησαν γυμνὲς καὶ ἀπροστάτευτες ἐνώπιον τῶν φοβερῶν ὀδόντων τῶν λεόντων. Τὰ ἐγκλήματα τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὅλων τῶν ἰδεολολγιῶν, ξεπερνοῦν σὲ φρίκη τὰ ἐγκλήματα ὅλων  τῶν ἄλλων εἰδῶν το ζωϊκοῦ βασιλείου μὲ ἀποτέλεσμα σύσσωμος ὁ παθὼν Τρίτος Κόσμος τῶν σκούρων, μαύρων καὶ κιτρίνων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ πλανήτου (μόνον οἱ Κινέζοι ἀντιπροσωπεύουν ἑνα δισεκατομμύριο τετρακόσια ἑκατομμύρια κατοίκους!) νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο τοὺς λευκούς, κάτι ἀπαράδεκτο γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ οἰκοσυστήματος.

Ὑποχρέωσίς μου συνεπῶς, ὡς λευκὸς εἶναι νὰ ὑποστηρίξω τὴν πολιτικὴ τοῦ προέδρου Τράμπ, ἰδίως κατὰ τοῦ Ἰσλάμ ποὺ ἄν καὶ ἀποτελουμένου ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ λευκῶν, λόγῳ θύματος τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων, χρησιμοποιεῖ μία ἀκραία έκδοχὴ τῆς θρησκείας του γιὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἀπὸ προσώπου γῆς ἑβραίους καὶ χριστιανοὺς λευκούς. Οἱ λέοντες Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς δὲν εἶναι ἁπλῶς λευκοί. Εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἑλληνογενεῖς.

Ἡ πλημμύρα τῶν ἐκ νότου καὶ ἐξ ἀνατολῆς μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ κριτήρια φυλετικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικά, μὲ ἀλλαγὴ συντάγματος τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας ποὺ νὰ ἀποτρέπουν μικτοὺς φυλετικοὺς γάμους, ὅπως ἀποτρέπονται τὰ ζευγαρώματα μεταξὺ διαφορετικῶν εἰδῶν ζώων τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου.

Τὸ σύστημα τῶν μιλλετίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπέτρεψε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὴν ἐπιβίωση τῆς ὀρθοδοξίας,  τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐπὶ 644 χρόνια (1280-1924), ἐνῷ τὸ ἀμερικανικὸ μέλτινγκ πότ μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια σχεδὸν ἐξηφάνισε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (I am Greek, περιορίζεται νὰ λέγῃ ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς κύριος Smith ποὺ ἔχει ἀποβάλλει μέχρι καὶ τὸ ὄνομά του). Ἐπίσης, τὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα ἐνσωματώσεως καὶ τῶν ἑβραίων στὸ ἐθνοκράτος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κοινοῦ διαβατηρίου, ἐκινδύνευσε νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ἑβραϊσμό, κάτι ποὺ προωθοῦσε μὲ ἔντονα αἰσθήματα ἀνθεβραϊσμοῦ ὁ ἑβραῖος Κὰρλ Μάρξ.  Εὐτυχῶς ὁ εὐρωπαϊκὸς ἀντισημισμὸς ποὺ ἐπανῆλθε στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος ὑπεχρέωσε τὸν Θεόδωρο Χέρτζλ νὰ προωθήσῃ τὴν ἵδρυση κράτους τοὺ Ἰσραήλ.

 Ὁ Χὲρτζλ θὰ ἔδιδε τὴν πρέπουσα ἀπάντηση στὸν Ὀμπάμα σήμερα: Μεταξὺ δημοκρατικοῦ Ἰσραήλ (δηλαδὴ ἰσραηλινοῦ μέλτινγκ πότ) καὶ ἑβραϊκοῦ Ἰσραήλ (χωρὶς Παλαιστινίους) ὁ σιωνισμὸς προτιμᾷ τὸ δεύτερο. Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐγὼ ὡς ἕλλην Χέρτζλ,  διαλαλῶ: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Ἑλλάδος καὶ ὀρθοδόξου (χωρὶς μουσουλμάνους) Ἑλλάδος, ἐπιλέγω τὴν δεύτερη.

Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, καὶ συγκεκριμένα ἡ αὐριανὴ Γαλλία τῆς θηλυκῆς ντὲ Γκὼλ, τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, διαλαλοῦν: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Εὐρώπης καὶ λευκῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης ἐπιλέγουμε τὴν δεύτερη. Γι'αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ὑποστηρίζουμε τὸν Τράμπ.

Δημήτρης Κιτσίκης        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.